ΑΆΒΓΔΕΈΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΌΠΣΤΥΎΦΧΨ
  1. Home
  2. Ό: 2 terms
  1. Όπλο
  2. Όστρακο